Technik Administracji

Na tym kierunku uczymy między innymi posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz zapoznajemy z dokumentacją księgową. Po ukończeniu nauki absolwenci potrafią przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla danego urzędu oraz znają zasady przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykładowcy uczą jak gromadzić, przetwarzać i prezentować informacje oraz zapoznają z zasadami obiegu informacji, prowadzenia korespondencji, redagowania pism urzędowych, sporządzania sprawozdań. Przekazują również wiedzę na temat przetargów.

Słuchacze uczący się na tym kierunku zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe na semestrze II oraz IV w wymiarze 140 godzin.

PROGRAM PRAKTYK DLA SŁUCHACZY KTÓRZY ROZPOCZELI NAUKĘ OD WRZEŚNIA 2019r.


Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Podejmując naukę w naszej szkole zdobędziesz nowy i atrakcyjny zawód nie rezygnując z dotychczasowej pracy i obowiązków.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (głownie w soboty i niedziele).

Nabór prowadzimy przez cały rok!

Przyjęcie odbywa się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lud do pobrania z naszej strony)

- 3 zdjęcia

- kserokopia dowodu osobistego

Przedmioty nauczania:

- podst. wiedzy o p. i p.
- prawo cywilne
- prawo administracyjne
- postępowanie administracyjne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy i ubezp. społecznych
- gospodarka i gospodarowanie
- zarys statystyki
- rachunkowość i analiza ekonom.
- socjologia i psychologia społeczna
- język angielski
- technika biurowa
- organizacja pracy biurowej
- prawo finansów publicznych

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl