Pedagogiczny

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs skierowany jest do pracodawców oraz pracowników firm. Po kursie uczestnicy nabywają uprawnienia do przyjmowania praktykantów do zakładów pracy oraz mogą prowadzić zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.

Kurs obejmuje łącznie 85 godzin, w ramach których:

75 godzin stanowią zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz podstaw prawnych i warunków kształcenia w zakładzie pracy
10 godzin stanowią praktyki metodyczne

Ramowy plan nauczania i wymiar czasowy zajęć
 

Nazwa przedmiotu Organizacja zajęć Liczba godzin
Elementy pedagogiki wykład/dyskusja/ćwiczenia 20
Elementy psychologii wykład/dyskusja/ćwiczenia

20

Elementy metodyki wykład/dyskusja/ćwiczenia

30

Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy wykład/dyskusja/ćwiczenia 5
Praktyka metodyczna Zajęcia praktyczne 10


Wymagania wstępne dla uczestników

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

  • zdobyły co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawody, którego będą nauczać,
  •  
  • nie zdobyły tytułu mistrza w zawodzie, ale posiadają:

 

  1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzi nabyty po uzyskaniu tytuły zawodowego, lub
  3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz ci najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl