Pedagogiczny

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs skierowany jest do pracodawców oraz pracowników firm. Po kursie uczestnicy nabywają uprawnienia do przyjmowania praktykantów do zakładów pracy oraz mogą prowadzić zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.

Kurs obejmuje łącznie 48 godzin, w ramach których:

40 godzin stanowią zajęci z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki,

8 godzin stanowią zajęcia z zakresu umiejętności dydaktycznych

Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Umiejętności dydaktyczne są organizowane z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych.

Ramowy plan nauczania i wymiar czasowy zajęćLp.


Nazwa zajęć


Organizacja  zajęć


Liczba godzin


1.     


Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy


Wykład/ dyskusja/ćwiczenia


5


2.     


Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”


Wykład/ dyskusja/ćwiczenia


8


3.     


Metodyka praktycznej nauki zawodu


Wykład/ dyskusja/ćwiczenia


27


4.     


Umiejętności dydaktyczne


Demonstracja/Wykład


8

Wymagania wstępne dla uczestników:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. kandydaci kursu powinni posiadać:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl