Matura

EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych - ustnych i pisemnych (w przypadku nowej formuły - również przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym) i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2017 roku.

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 lipca 2017r.

Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu

22 sierpnia 2017 r. godz. 9:00 – część pisemna egzaminu w macierzystej szkole

23-25 sierpnia 2017 r. – część ustna egzaminu w macierzystej szkole 

Termin wydawania świadectw dojrzałości - 12 września 2017 r. 

 

EGZAMIN MATURALNY w maju 2017r.:

HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH

Słuchacze zgłaszają się na egzamin maturalny pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu wraz z dowodem osobistym i długopisem/piórem z czarnym atramentem.

 

Zdający składa do 30 września 2016r. wstępną deklarację maturalną, a do 7 lutego 2016r. deklarację ostateczną. Jeżeli zdający nie złoży deklaracji ostatecznej, to deklaracja wstępna staje się ostateczną.

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY:

Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.

Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2017r.
Dowód wpłaty wraz z wypełnionym załącznikiem 26a należy przesłać do OKE w Gdańsku
 

Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 reguluje procedura, którą można pobrać ze strony www.oke.gda.pl.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego znajdziecie Państwo na stronie: www.oke.gda.pl

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl